Väzba génov

8. ročník | 2019/2020 | 1. kolo | Severná a Južná Amerika
Kategória B | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Thomas Hunt Morgan (1866-1945) bol evolučný biológ a genetik. Nadviazal na znovuobjavené Mendelove zákony dedičnosti. Pôsobil na niekoľkých amerických univerzitách. Medzi jeho najdôležitejšie prínosy pre vedu patrí Génová teória (The theory of the gene), objav pohlavne viazanej dedičnosti, skoncipovanie Morganových pravidiel o väzbe génov na chromozómoch, ale aj mnohé iné.

V tejto úlohe sa zameriame na génovú väzbu, čo je tendencia alel, lokalizovaných vedľa seba na tom istom chromozóme, prenášať sa spoločne na potomkov. Len pre pripomenutie, znenie Morganových zákonov je nasledovné:

1)    gény lokalizované na jednom chromozóme sa dedia spoločne,

2)    gény sú v chromozóme uložené lineárne,

3)    medzi homologickými chromozómami môže prebehnúť rekombinácia (crossing-over).


Frekvencia crossing-overu závisí od mapovej vzdialenosti medzi lokusmi. Genetická väzbová analýza využíva početnosť rekombinácií k stanoveniu mapovej vzdialenosti. Čím sú gény na chromozómu od seba vzdialenejšie, tým viac rekombinovaných gamét vzniká počas crossing-overu. Jednotkou mapovej vzdialenosti je centiMorgan – cM. Mapová vzdialenosť medzi dvoma lokusmi o veľkosti 1 cM je vtedy, keď sa objavuje rekombinácia u 1% meióz.
1.    Vysvetli pojmy gén, alela a lokus.
2.  Pomocou jednoduchého nákresu/schémy vysvetli crossing-over a jeho význam.
3.   Nasledovné dvojice chromozómov roztrieť na základe toho, či počas meiózy medzi nimi dochádza alebo nedochádza k rekombinácii: medzi 1 a 2; 6 a 6; X a 1; X a X; X a Y.
4.   Aká je mapová vzdialenosť lokusov A a B na chromozóme 1 v prípade, že došlo u 20 meióz z 200 ku crossing-overu? Uveď výpočet a výsledok v cM.
5.   Gabriel má 7 synov a jeho žena je opäť tehotná. Aká je pravdepodobnosť, že sa mu narodí dcéra?
6.   Koľko mikrometrov predstavuje mapová vzdialenosť 2,5 cM?
 

 


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.