Výpočty a rovnice

8. ročník | 2019/2020 | 2. kolo | Európa a Ázia
Kategória B | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Chemický  a farmaceutický  priemysel  SR  patrí  k nosným  priemyselným  odvetviam ekonomiky  Slovenskej  republiky a historicky je na našom území pevne etablovaný. Chémia ponúka nielen atraktívne výskumné odvetvie, ale aj výborné kariérne uplatnenie. Každý niekde začínal, a preto sa dnes zameriame na základy, ako sú chemické rovnice, ktoré vychádzajú zo zákona o zachovaní hmotnosti - to znamená, že súčet hmotnosti reaktantov sa rovná súčtu hmotnosti produktov. Na úvod ešte jedna poznámka. O ch rovniciach môžeme hovoriť iba v prípade, že v jej zápisu sú doplnené všetky stechiometrické koeficienty. Ak sa jedná iba o kvalitatívny zápis chemického deja bez doplnených koeficientov, tak ho nazývame ako reakčná schéma. Táto úlohy je zameraná na chemické rovnice a výpočty.

  1.   Než pristúpime k oxidačno-redukčným reakciám, zopakujme si základné pojmy. Vysvetli, čo je to oxidácia, redukcia, oxidačné a redukčné činidlo.
  2.  Začneme zľahka. Doplň koeficienty do nasledujúcej schémy chemickej reakcie, uveď ako si postupoval pri riešení:\(CaSO_4 + C -> CaO + SO_2 + CO_2\)
  3.   Doplň koeficienty a uveď kompletný postup u nasledujúcej reakčnej schémy oxidačno-redukčnej reakcie: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
  4.   A na záver zo súdka výpočtov z chemických rovníc. Oxid dusný sa pripravuje v laboratóriu rozkladom dusičnanu amónneho. (Pri reakcií vzniká ešte voda.) Napíš rovnicu reakcie a vypočítaj koľko gramov dusičnanu amónneho sa musí rozložiť, aby vznikli 3 moly N2O .

Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.