Pravidlá

Prehľad zmien v 8. ročníku súťaže

-> Úlohy so študijným textom

Predstavujeme nový typ úloh - Úlohy so študijným textom. Jedná sa väčšinou o jednu úlohu v rámci kategórie, ktorá obsahuje odborný kontext k úlohe, ale zároveň je zaujímavý aj sám o sebe. Aj keď ti samotný študijný text úlohu sám o sebe nevyrieši, výrazne ti dopomôže k jej vyriešeniu. Taktiež sa jedná o zaujímavé čítanie na spríjemnenie tvojho pobytu vo vlaku i autobuse. Úlohu so študijným textom je označená dodatočným písmenom

-> 2. Hodnotenie tímových úloh E a F

Cieľom LaBáK-u, predovšetkým v kategóriách E a F, je prehlbovať záujem o prírodné vedy pomocou jednoduchých pokusov a pozorovaní. Riešenie úloh často nie je jednoduché a kladie veľký dôraz na vedúceho tímu - vyučujúceho, ktorý pripraví pomôcky, rozdeľuje prácu medzi všetkých členov tímu, zbiera fotodokumentáciu a na záver aj spisuje riešenie.

Na základe spätnej väzby sme sa rozhodli zjednodušiť hodnotenie tímových úloh, aby mal vedúci tímu viac času na riešenie a menej na písanie riešenia a strachovanie a o finálnu podobu úlohy. Každá úloha je tvorená 2-3 podúlohami. Za každú podúlohu je možné získať 0-2 body, kde:

2 body: Výborné riešenie, ktoré splnilo pokyny v úlohe a dostatočne ich zdokumentovalo. Úlohy sa zapojila väčšina členov tímu.
1 bod: Úloha je čiastočne splnená alebo horšie zdokumentovaná (napríklad chýbajú fotky prípadne opis práce detí).
0 bodov: Zadanie úlohy nebolo splnené alebo riešenie je nedostatočne zdokumentované na posúdenie splnenia úlohy.

Aby sme špeciálne odmenili tímy, ktoré prišli s výnimočným a originálnym riešením úlohy, zavádzame bonusový bod hodnotiteľa. Hodnotiteľ úlohy môže prideliť +1 bod za kreativitu maximálne 10 % z celkového počtu odoslaných riešení k danej úlohe.

Zároveň v rámci kategórii E a F nebudeme vyhodnocovať poradie v rámci miest ale ako zlaté, strieborné, brondzové ocenenie. Jednotlivé ocenenia sa budú udeľovať podľa počtu bodov a celkovo tak ohodnotíme výrazne viac tímov než v minulých ročníkoch.

Online seminár LaBáK.net sa v tomto školskom roku 2018/19 skladá zo štyroch súťažných kôl, ktoré budú prebiehať od septembra 2018 do februára 2019. Kategórie A, B, C, D tvoria 4 úlohy, z toho jedna praktická. Kategórie E, F obsahujú jednu úlohu určenú pre prácu v 2 až 5 člennom tíme. Pre víťazov jednotlivých kôl sú pripravené ceny v celkovej hodnote viac než 2 000 €. Pre pár desiatok úspešných riešiteľov vyšších kategórií je pripravené aj niekoľkodňové sústredenie plné super prednášok a zábavných aktivít.

Kategórie

A: pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl - jednotlivci

B: pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl - jednotlivci

C: pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl - jednotlivci

D: pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl - jednotlivci

E: pre žiakov 1.-4. ročníka základných škôl - tímy (2-5 členov)

F: pre žiakov materských škôl - tímy (2-5 členov)

X: nesúťažná kategória, riešiť môže každý úlohy z ABCDEF

Zobraziť videonávod na registráciu a odoslanie zadaní

Ako má vyzerať riešenie úlohy?

Prvá strana riešenia musí byť čitateľne označená hlavičkou, ktorá obsahuje meno, priezvisko, označenie úlohy (napr D2) a e-mail, ktorý používa na stránke labák.net. V prípade registrácie cez Facebook je to e-mail na Facebooku.


Odovzdané riešenie musí byť primárne vo formáte pdf s obsahom maximálne 4 strán. Hlavný text riešenia musí byť písaný na počítači, ktorý môžeš doplniť aj rukou nakreslenými náčrtmi, vzorcami. V prípade väčšieho množstva fotografií alebo videí ich môžeš priložiť v súbore zip spolu s dokumentom pdf. Veľkosť nahrávaného súboru nesmie prekročiť 15 MB. Hodnotí sa iba posledné odovzdané riešenie
V prípade väčšieho súboru bude odosielanie zrušené a zobrazí sa ti chybové hlásenie.


Riešenie by malo obsahovať tvoje myšlienkové postupy a vysvetlenie všetkých vzťahov, vzorcov a predpokladov, ktoré si použil. Pri väčšine príkladov nás nezaujíma až tak výsledok ako postup, ktorým si sa k nemu dostal. Ku každému riešeniu pristupujeme individuálne, nechceme žiadne skopírované texty z wikipédie alebo iných zdrojov. Snaž sa nám všetko opísať vlastnými slovami. I keď body za grafickú úpravu nestrhávame, pekne spracované riešenie urobí radosť každému opravovateľovi. V prípade že od niekadiaľ čerpáš konštanty alebo vzťahy, uveď správne odkaz na zdroj, z ktorého si čerpal.


Úlohy rieš samostatne, nie je to súťaž o tom, kto má lepších kamarátov. Ak sa budú riešenia na seba až príliš podobať, strhávame body obom súťažiacim.


Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať nájdeš vždy uvedené pri zadaní úlohy. Aj keď nevieš úplné riešenie úlohy, neboj sa nám poslať aj čiastočné spracovanie, svoje myšlienkové postupy. Ak nevieš niečo vyčísliť, skús to nasimulovať, alebo aj pri pokuse sa dá spracovať teória a napísať predpoklady. Keď uvidíme, že si sa naozaj snažil úlohu vyriešiť a tvoje myšlienky majú hlavu aj pätu, s 0 bodmi pravdepodobne neodídeš.

Kategórie E a F

Kategórie E a F sú určené na prácu v tíme o veľkosti max. 5 členov. Učiteľ, môže do súťaže odosielať riešenie za viac tímov. Musí však pri odovzdávaní určiť unikátne meno každého tímu. Výsledné riešenie odovzdáva za celú skupinu učiteľ. Vo väčšine prípadov je to kombinácia krátkeho zhrnutia práce v niekoľkých vetách a priloženie výsledných fotografií. Niektoré úlohy je výhodné riešiť formou natočenia videa. V tom prípade je ho potrebné nahrať na nejaký online server (napríklad Youtube) a do zadania odoslať odkaz, cez ktorý je možné video pozrieť. Funkčnosť odkazu prosím skontrolujete a v režime inkognito vo vašom prehliadači.

Pracovné listy (kat. D)

Niektoré úlohy (v kat. D) môžu byť zadané formou pracovného listu vo formáte pdf. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky na vpisovanie údajov, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Ak máš problém s ich otvorením alebo úpravou, skús si stiahnuť najnovšiu verziu z vyššie uvedených programov na odkaze http://labak.net/u/rl/8. POZOR! Google Chrome nedokáže ukladať vyplnené údaje do formulárov!

V hlavičke dokumentu prvej strany nezabudni vyplniť svoje meno, priezvisko a email. Inak by mohlo dôjsť k jeho strate a neopraveniu. Keď dokončíš úpravy v dokumente, nezabudni ho uložiť pomocou tomu príslušného tlačidla alebo klávesovej skratky Ctrl+S.

FAQ | Najčastejšie otázky

Do akej kategórie patrím, ak som...?

... žiakom 8-ročného gymnázia?
Rovnako ako v prípade ekvivalentných ročníkov, teda:
Kategória D: Prima, Sekunda
Kategória C: Tercia, Kvarta
Kategória B: Kvinta, Sexta
Kategória A: Septima, Oktáva

... žiakom 5-ročného gymnázia?
Prvý ročník môžeš ešte riešiť kategóriu C, následne 2. až 3. spadáš do kategórie B. 4. až 5. následne kategória A.

... žiakom n-ročnej školy?
Vo všeobecnosti určujeme kategóriu na základe počtu rokov do Maturity/Testovania 9. V prípade strednej školy je kategória A pre žiakov, ktorým ostáva do Maturity 0 až 1 školský rok. Kategória B 2 - 3 roky. Pre žiakov základných škôl je delenie podobné. 0 až 1 šk. rok do maturity je kategória C a 2 až 4 kategória D.


Ako získať čo najviac bodov?

Dodrž vyššie uvedené pokyny, ako má vyzerať správne riešenie. Nezabudni označiť svoje riešenie hlavičkou. Snaž sa, aby tvoje riešenie bolo čitateľné, čo nedokážeme prečítať, nedokážeme ani obodovať. Neboj sa zvýrazniť dôležité prvky v texte hrubým písmom a vzorce kurzívou. Čisla podľa potreby na konci správne naokruhli na 5 platných číslic, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade experimentálnych úloh je dôležité uviesť, pomôcky, ako si postupoval, aké chyby merania nastali, čo sa s nimi stalo pri meraní. V prípade potreby získané dáta zobraziť na vhodnom grafe. Nezabudni zhrnúť, čo získané dáta predstavujú a ako to súvisí s otázkou. Priebeh pokusu zdokumentuj fotografiami alebo videom.

Podrobný návod ako písať kvalitné riešenia spracovali vedúci FKS na ich stránke https://fks.sk/ako_riesit/

Úplná podoba pravidiel

1. Usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže je občianske združenie Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, 831 52 Bratislava

2. Účasť v súťaži LaBáK je bezplatná.

3. Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských škôl, žiaci základných, stredných odborných škôl a gymnázií, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie.

4. Pre prihlásenie sa do súťaže je povinnosťou každého účastníka súťaže vyplniť registračný formulár zverejnený na stránke.

5. Registračný formulár obsahuje povinné polia, ktoré je nutné vyplniť pravdivo, aby mohol byť každý súťažiaci / výherca kontaktovaný a informovaný o priebehu súťaže.

6. Vyplnením registračného formulára súhlasí každý súťažiaci so spracovaním jeho osobných údajov pre interné účely usporiadateľa súťaže.

7. Hodnotia sa len tie súťažné práce, ktoré sú riadne vyplnené a odoslané v čase, ktorý je vopred stanovený ako trvanie daného súťažného kola.

8. Riešenie je nutné nahrať do online systému pod svojim kontom vo formáte pdf alebo zip o maximálnej veľkosti 15 MB. Iné než tieto formáty súborov nemusia byť akceptované.

9. Podobnosť odoslaných protokolov riešení nie je tolerovaná. Pri zistení identickosti sa trestá každý, u koho sa duplicita vyskytne, a to bodovou penalizáciou za danú úlohu.

10. Akceptujú sa len odpovede napísané gramaticky správne a s použitím diakritiky v slovenskom jazyku.

11. V úlohách, ktorých výsledkami sú číselné hodnoty, odporúčame uvádzať výsledok na 5 platných číslic, pokiaľ nie je uvedené inak.

12. Po opravení riešenia dostane súťažiaci spätnú väzbu vo forme opraveného riešenia s komentárom opravovateľa.

13. Pri odoslaní viac ako jedného riešenia v rámci úlohy, bude hodnotený súbor, ktorý bol odoslaný ako posledný a danému súťažiacemu budú pripísané len body z posledného súboru.

14. Pojem „Absolútny víťaz“ označuje držiteľa najvyššieho bodového zisku v rámci všetkých štyroch súťažných kôl, pričom nemusí ísť o riešiteľa všetkých štyroch súťažných kôl. O absolútnych víťazoch jednotlivých kategórií budú všetci účastníci súťaže informovaní po ukončení a vyhodnotení posledného súťažného kola.

15. Pri rovnosti bodov bude o jednotlivých víťazoch rozhodovať ročník riešiteľov, kedy má mladší prednosť. V prípade rovnosti ročníkov rozhoduje bodový zisk z 5 kritických úloh (po 4. kole určených 5 úloh, v ktorých bola percentuálna úspešnosť všetkých riešiteľov najnižšia).

16. 25 Najlepších súťažiacich z kategórií A, B, C bude pozvaných na výberové sústredenie organizované v júni.

17. Víťazi budú po vyhodnotení všetkých štyroch kôl kontaktovaní a vyzvaní k prevzatiu cien spôsobom, ktorý určí usporiadateľ a vyhlasovateľ súťaže. Na ceny neprevzaté do 31.8.príslušného roka, v ktorom sa vyhlásia víťazi stráca súťažiaci / výherca nárok. Ceny nie sú právne vymáhateľné.

18. Nakoľko hodnota výhry nepresiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, nie je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry.

19. Tieto pravidlá súťaže sú účastníkom súťaže prístupné na webovej stránke www.labak.net. Organizátor a vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá kedykoľvek počas trvania súťaže. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich dodržiavaním.

Koláčiky (cookies)

S cieľom zabezpečiť správne fungovanie stránky LaBáK.net ukladáme v prehliadači na tvojom zariadení malé dátové súbory, tzv. koláčiky alebo cookies. Nie je to nič nezvyčajné, je to bežné pri väčšine malých i veľkých stránok.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita dočasne ukladá v tvojom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie (ako sú prihlásený používateľ, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíš opätovne uvádzať.Ako používame súbory cookie?

Stránky LaBáK.net používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, jednorázové zobrazenie navigačných prvkov, pre zber štatistických dát o prehliadaní pomocou Google Analitics, Facebook Pixel a SmartLook aby sme dokázali zabezpečiť špičkovú technickú podporu a optimalizovať stránky pre jednoduchšie prehliadanie.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžeš kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti nájdeš na stránke cookiesandyou.com. Môžeš vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budeš musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou tvojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky povoľuje pri predvolenom nastavení.